Araç Kasko Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

  • Ana Sayfa
  • Blogs
  • Araç Kasko Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Araç Kasko Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Araç Kasko Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları, Konya Araç Kasko Şirketleri, Konya Araç Kasko Sigortası, Konya Online Araç Kasko Poliçesi, Konya Kasko Teklif Al

Konya Sigorta Şirketi Semih Sigorta'nın kasko yaptıracaklar için hazırladığı Kasko Sigorta Rehberi

Kasko nedir?

Kasko Sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucunda oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Hasar gerçekleştiğinde sigorta sahibini güvence altına alır. Zorunlu değil, isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır.

Kasko sigortasında neler teminata dahildir?

Kasko Sigortasının ana teminatları çarpma, çarpılma, yanma, çalınmadır. Ek teminatlarsa sigorta şirketi bazında değişmektedir ancak en çok verilen teminatlar; ferdi kaza teminatı, deprem teminatı, sel ve su baskını, terör, ihtiyari mali mesuliyet, eskime, kullanım gelir kaybı, yangın dışında oluşan zararlar, hasarsızlık koruma, yeni değer klozu, cam kırılması, kişisel eşya gibi sıralanabilir.

Kasko Sigortası teminat kapsamına göre nasıl sınıflandırılır?

Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko, Tam kasko

Kasko ürün çeşitleri nelerdir?

Dar Kasko: Ana teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür. Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür. Genişletilmiş Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür. Tam Kasko: Ana teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Sigorta şirketleri teminatın içeriğine göre poliçe başlığında en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini yazmaktadırlar.

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası genel şartlarında hasar ödemelerine yönelik ne gibi değişiklikler olmuştur?

Hasar tazminine ilişkin düzenlemelere gidilmiştir. Şöyle ki; hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilecektir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı ile ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer parça gibi seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı poliçede belirtilecektir. - Onarımın sigorta şirketi tarafından belirlenen serviste mi yoksa sigortalı tarafından belirlenen serviste mi yapılacağı, hasar tazmininde orijinal parça mı yoksa eşdeğer parça mı kullanılacağı poliçede belirtilecektir. - Tazminatın ödeme süresine ilişkin olarak da düzenlemeye gidilmiş ve sigorta şirketinin talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve zararın eksper vasıtasıyla tespiti kararlaştırılmış ise eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarının tespit edilip sigortalıya ödeneceği, tazminat ödeme borcunun her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olacağı hükme bağlanmıştır.

Full Kasko nedir?

Full Kasko, genişletilmiş kaskodur. Genişletilmiş kasko, çarpma-çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs gibi ana teminatları içerir. Bu teminatlara ek teminatlar da dahil ettirebilirsiniz. Ek teminatlar aracınızda farklı durumlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı maddi güvence sağlar. Ek teminatlar arasında; doğal afetler, toplumsal hareketler ve terör olayları sonucunda meydana gelen hasarların teminatlarıdır.

Muafiyetli Kasko ne demektir?

Kaskoda muafiyet, hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması halidir. Yani; aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, üstünün ise sigortacı tarafından yüklenilmesidir. 

Kasko sigortalarında aracın değeri nasıl belirlenir?

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre tespit edilmektedir. Buna ilave olarak; ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıta sonradan ilave edilen radyo-teyp, telefon, televizyon, klima gibi cihazlar, aksesuar sigortası kapsamı içine dahil edilir. Bunlar için ayrıca sigorta bedeli belirtilmesi gerekir.

İnternet üzerinden bir yıldan kısa süreli Kasko Sigortası poliçesi düzenlenebilir mi?

İnternet üzerinden 1 yıldan kısa süreli online poliçe düzenlenemez.

Kasko poliçem yurt dışında geçerli midir?

Kasko poliçesi yurt dışı teminatlı olarak satın alınırsa yurt dışında geçerli olacaktır.

Aracım için farklı sigorta şirketlerinden birden fazla kasko yaptırabilir miyim?

Birden fazla sigorta şirketinden teklif alınabilir ancak sadece bir sigorta şirketinden poliçe onaylanabimektedir.

Kasko poliçesinde teminat kaspsamına alınmayan riskler nelerdir?

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre Kasko Sigortası kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir: • Meydana gelecek savaş, nükleer tehlikeler ve bu olaylardan dolayı güvenlik güçleri tarafından alınan önlemler neticesinde aracın uğradığı hasarlar • Kamu otoritesince uygulanabilecek yaptırımlar neticesinde araca verilen zararlar (kamu otoritesince aracın çekilmesi hariç) • Aracın sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması esnasında meydana gelen hasarlar • Alkol, uyuşturucu ve benzeri maddelerin etkisi altındaki kişiler tarafından aracın kullanılması esnasında meydana gelen zararlar • Sigortalı ya da sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu şahıslar veya birlikte yaşadığı şahısların bilerek veya isteyerek verdiği zararlar ile bu şahısların sigortalı aracı çalması veya kaçırması gibi sebeplerden biri neticesinde ortaya çıkan zararlar • Periyodik olarak bakım ve onarımının yapılmaması sonucunda çürümeler, paslanma, eskime, yağsızlık, susuzluk ve donma sebebiyle araçta oluşabilecek zararlar • Aracın kendi kuvveti ile hareket ederek girip çıkabileceği, belirli bir tarifeye bağlı, ruhsatı olan ve düzenli olarak sefer yapan gemi ve trenler haricindeki araçlarla nakli esnasında oluşabilecek kazalarda araca verilecek hasarlar

Kasko genel şartları nelerdir?

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre verilen teminarlar: •Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması •Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar •Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar •Aracın yanması •Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Kasko sigortasında sahip olunan haklar ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün haklar iki yılda zaman aşımına uğrar.

Aracın kazaya karışması Kasko sigortası primini etkiler mi?

Aracın kazaya karışması kasko primini etkiler, kaza sonucu sigorta şirketleri poliçe teminat ve limitlerine göre hasarsızlık indirimi ya da prim artırımı yapabilir.

Araçta bulunan orjinal aksesuarlar kasko teminatına dahil midir?

Sigortalı aracın fabrika çıkışı orijinalinde bulunan aksesuarlar teminata otomatik olarak dahildir ancak sonradan araca monte edilen aksesuarlar poliçede sigortalı tarafından belirtilmediği müddetçe teminat kapsamında değildir.

Araç aksesuarları Kasko Sigortası kapsamına dahil midir?

Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir.

Araçlarda taşınan yük Kasko Sigortası teminatına dahil edilebilir mi?

Dahil edilebilir. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtia, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

Kasko Sigortası, deprem teminatında muafiyet uygulamakta mıdır?

Deprem hasarında poliçede belirtilen oranlarda muafiyet uygulanmaktadır.

Kasko Sigortasında sel muafiyeti uygulanmakta mıdır?

Sel hasarında poliçede belirtilen oranlarda %2 tenzili muafiyet uygulanmaktadır, bu muafiyet sigortalı talebine bağlı olarak kaldırılabilmektedir.

Anahtar kaybı teminatı nedir?

Sigortalı aracın anahtarının kaybolması sebebi ile aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması komple kilit kontak setinin değiştirilmesi masrafları, Poliçede belirtilen limitlerle teminat altında olacaktır.

Aracın asıl anahtarla çalınması teminatı ne demektir?

Araç anahtarının; sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar ve sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah/işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Kasko poliçesinde ek teminatı olarak verilen İhtiyarı Mali Mesuliyet teminatı ne alma gelmektedir?

Karayolları Trafik Kanununa ve Genel Hükümlere göre aracın işletenine düşen sorumluluk; trafik sigortası limitlerini aşıyor ise bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede belirlenen limitler dahilinde ilave teminat alınma imkanı bulunmaktadır.

Kasko poliçesinde ek teminat olarak verilen Ferdi Kaza ne demektir?

Vefat ve kalıcı sakatlığa karşı araçta bulunan şoför ve yolcuları güvence altına alır. Bir kaza sonucunda araçta bulunanların vefat etmeleri halinde kanuni varislerine, kalıcı sakat kalmaları halinde ise kendilerine poliçede yazılı limitlerle tazminat ödenir.

Kasko sigortası olan aracın ruhsat sahibi değişirse, aracı yeni alan kişi kasko sigortasını devir alabilir mi?

Kasko poliçesinin süresi boyunca aracın el değiştirirse poliçe otomatik olarak geçerliliğini yitirecektir.

Sigortalı öldüğünde kasko poliçesinin durumu ne olur?

Kasko sigortasında; sigortalının vefatı durumunda tüm hak ve menfaatler ile borçlar, sigortalının kanuni varislerine devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Kasko sigortası olan araç poliçe vadesi içerisinde satılarak başka bir araç satın alındığı takdirde, önceki kasko poliçesinin devamı söz konusu olabilir mi?

Evet, sağlanabilir ancak hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yani araç satıldığı anda, yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gerekmektedir.

Kasko sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi?

Kasko poliçelerinde şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri, Tramer kayıtlarından o araca ait çekilecek olan referans bilgilerine göre kontrol edilerek devam ettirilmektedir.

Kusurun %100 karşı tarafta olduğu bir kazada kasko sigortasından yararlanmak hasarsızlık indirimini etkiler mi?

Kaza halinde kusurunuzun olmadığı resmi olarak belgelendirilmiş ise, sigorta şirketiniz hasar bedelini karşı tarafın sigortasından tazmin edeceği için sizin hasarsızlık indiriminiz etkilenmemiş olur.

Başka şirketten kazanılmış hasarsızlık indirimi şirket değiştirilmesi durumunda kullanılabilir mi?

Kasko poliçelerinde şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri, Tramer kayıtlarından o araca ait çekilecek olan referans bilgilerine göre kontrol edilerek otomatik olarak devam ettirilmektedir.

Kasko sigortasında hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?

Mevcut araca ait kasko poliçesine, zeyilname ile yeni aracın bilgileri dahil edilebilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir. Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri, Tramer belge no’su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek, aynı indirim oranı yeni düzenlenecek kasko poliçesine de dahil edilir.

Hasarsızlık indirimleri şirket değişiklikerinde devam eder mi?

Mevcut araca ait kasko poliçesine, zeyilname ile yeni aracın bilgileri dahil edilebilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir. Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri, Tramer belge no’su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek, aynı indirim oranı yeni düzenlenecek kasko poliçesine de dahil edilir.

Kasko Sigortasında yıllara göre hasarsızlık indirim oranları nedir?

Hasarsız geçirdiğiniz bir kasko yılı içinde: İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30 İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40 Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50 Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60 oranlarında indirim alabilirsiniz.

Hasar olduğunda ne yapılmalıdır?

• Hasar olduğu andan itibaren 5 gün içinde sigortacıyı haberdar etmek gerekmektedir. 
• Gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak gerekmektedir. 
• Sigortacının talebi üzerine, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olacak olayın ve zararın nedeni ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacı ile paylaşmak gerekmektedir. 
• Hasarın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi uygun süre içinde sigortacıya vermek gerekmektedir. 
• Hasardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri hemen sigortacıya vermek gerekmektedir. 
• Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek gerekmektedir. Hasarın meydana geldiği tarihte poliçenin tahsilâtının yapılmış olması gerekmektedir.

Hasar dosyamın sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Sigortalılara tüm hasar dosyalarının sonuç ve aşamaları hakkındaki bilgileri sigorta şirketlerinin poliçe üzerinde yazan hasar numaralarından Müşteri İletişim Merkezi yetkilerinden veya Sigortayeri Müşteri Hizmetlerinden 7/24 öğrenebilirler.

ONLİNE ARAÇ KASKO POLİÇESİ TEKLİF AL - TIKLAYIN


Araç Kasko Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları, Konya Araç Kasko Şirketleri, Konya Araç Kasko Sigortası, Konya Online Araç Kasko Poliçesi, Konya Kasko Teklif Al