Dask Sigortası

Dask Sigortası

Konya Semih Sigorta şirketi Konya Dask, Konya Dask Sigorta diğer adıyla Konya Zorunlu Deprem Sigortası, Konya Dask Sigortası, Konya Dask Sigortası Yenileme, Konya Dask Sigortası Fiyatları, Konya Dask Sigortası Ne Kadar, Konya Dask Poliçe Sorgulama hakkında bizi arayın.

Semih Konya Sigorta şirketi Konya Dask, Konya Dask Sigorta diğer adıyla Konya Zorunlu Deprem Sigortası, Konya Dask Sigortası, Konya Dask Sigortası Yenileme, Konya Dask Sigortası Fiyatları, Konya Dask Sigortası Ne Kadar, Konya Dask Poliçe Sorgulama hakkında bizi arayın.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı Nelerdir?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

- Temeller
- Ana duvarlar
- Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
- Bahçe duvarları
- İstinat duvarları
- Tavan ve tabanlar
- Merdivenler
- Asansörler
- Sahanlıklar
- Koridorlar
- Çatılar
- Bacalar
- Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Dask Sigorta Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

- Enkaz kaldırma masrafları
- Kar kaybı
- İş durması
- Kira mahrumiyeti
- Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
- Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
- Tüm bedeni zararlar ve vefat
- Manevi tazminat talepleri
- Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
- Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
- Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

Dask Sigorta Azami Teminat Limiti

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

"Deprem geçecek, hayat devam edecek…" diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 Bin TL'dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Dask Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
- Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
- Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

- Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
- Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
- Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Dask Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
- Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
- Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
- Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

DASK SİGORTASI SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?

Dask Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?

Dask Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır.

Bir deprem sonrasında hasar meydana geldiği takdirde neler yapılmalıdır?

Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından, hasar durumu 125 Alo DASK Çağrı Merkezine bildirilmelidir.

Hasar durumunda DASK'a gönderilecek belge ve bilgiler nelerdir?

Hasar durumunda Hasar Bildirimi TC kimlik veya poliçe numarası ile hasar bildirimi yapılmalı, güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık adresi (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için) ve sigortalı telefonu bilgilerinin DASK’a iletilmesi gerekmektedir.

Dask Sigortası Tazminat ödemeleri ne kadar süre içerisinde yapılır?

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasını takiben, tazminat ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortasında tazminat hakkının eksilmesi veya kaybedilmesi durumu olabilir mi?

Malik veya intifa hakkı sahibi, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Malik veya intifa hakkı sahibi, hasarın projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi durumunda, sigortadan tazminat alma hakkını kaybeder.

Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminatın binanın değerini karşılamadığı durumlarda ne yapılabilir?

Aynı bina/bağımsız bölüm için birden çok Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamaz. Ancak, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binanın değeri Zorunlu Deprem Sigortası ile belirlenen sigorta bedeli tutarının üzerinde ise, bu tutarın üzerindeki kısım için, Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından yangın sigortası ile birlikte ihtiyari deprem teminatı verilebilir. 

Semih Sigorta olarak Dask Sigortasında; Konya Ethica Sigorta, Konya Anadolu Sigorta, Konya Allianz Sigorta, Konya Ak Sigorta, Konya Sompo Japan Sigorta, Konya HDI Sigorta, Konya NEOVA Sigorta, Konya Türk Nippon Sigorta, Konya Unico Sigorta Poliçelerini kesiyoruz.

Teklif Alın


Konya Semih Sigorta şirketi Konya Dask, Konya Dask Sigorta diğer adıyla Konya Zorunlu Deprem Sigortası, Konya Dask Sigortası, Konya Dask Sigortası Yenileme, Konya Dask Sigortası Fiyatları, Konya Dask Sigortası Ne Kadar, Konya Dask Poliçe Sorgulama hakkında bizi arayın.