Mesleki Sorumluluk Sigortası

  • Ana Sayfa
  • Hizmetlerimiz
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Avukat, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Doktor, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası SMMM, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Mühendis, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Fiyatları için teklif alın.

Konya Sigorta Şirketi Semih Sigorta firması olarak Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Avukat, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Doktor, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası SMMM, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Mühendis, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Fiyatları için bizden teklif alın.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

-Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya

-Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

Sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa;

-Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,

-Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini,  poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Hekimler için Mesleki Sorumluluk Sigortası bulunmakta mıdır?

30 Ocak 2010 tarihli 27478 sayılı Resmi Gazetede 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu kanunun 8. maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen ek madde 12 ile hekimler için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Tarife ve Talimatları yayımlanmıştır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Sorumluluk) neleri teminat altına almaktadır?

Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararları,

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek talepler,

c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerini kapsamaktadır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk) zorunlu bir sigorta mıdır?

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu kanunun 8 inci maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen ek madde 12 ile hekimler için zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk) primleri nasıl belirlenir?

21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatına göre primler belirlenmektedir. 

MOTORLU KARA TAŞITLARI İLE MESLEKİ FALİYETTE BULUNANLAR İÇİN ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta bir  Mesleki Sorumluluk Sigortası olup, Otopark/Garajların, Oto Alım Satımı yapan Galerilerin ve Oto Tamirhanelerinin aslında zorunlu olarak yaptırmak zorunda oldukları bir sigortadır.  Akabinde İkinci el araç Motorlu Kara taşıtlarının ticaretini yapan işletmeler için Mesleki yeterliliklerin alınmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 13.02.2018 tarihli çıkan, Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikte Mesleki Sorumluluk Sigortasının yaptırılmasının zorunluluğu açıklanmıştır.

Poliçe kapsamı olarak; Poliçe üzerinde riziko adresi belirtilen iş yerine bırakılan motorlu araçların, iş yeri faaliyetine bağlı olarak sigortalı tarafından girişim sahibi sıfatıyla işletilmesinden doğan zararları, Kara yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları’nın 3. maddesinin (h) fıkrasının aksine, poliçede yazılı tutar içinde karşılar. Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerli olup sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Peki, Trafik Sigortasının 3. Maddesinin H fıkrası nedir?

*Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara  ilişkin her türlü taleplerdir.*

Bu teminat Trafik Sigortasında kapsam dışı tutulmuştur. Böylelikle, bu sigorta  ile işletmeniz için bu teminattan faydalanabileceksiniz.

Sadece poliçede belirtilen Mesleğini yerine getirirken gerçekleşmiş bir durum sigorta kapsamındadır. Ayrıca  sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışlar ve mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar kapsam dışı tutulmaktadır.

Teminat Kapsamı :

ÖLÜM VE SAKATLANMA
TEDAVİ GİDERLERİ
MADDİ ZARARLAR

Teminat limitleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenip, tarifesi standart olan zorunlu bir poliçedir.
Araç sayısı ve Çalışan sayısına bağlı olarak primlerde artış söz konusudur.
Kara yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’ndaki değişiklik klozları  (A3 ve C4 maddeleri) sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça teminat tutarları artırıldığı takdirde , bu poliçede yazılı teminat tutarları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.

Semih Sigorta olarak Mesleki Sorumluluk Sigortasında; Konya Ethica Sigorta, Konya Anadolu Sigorta, Konya Allianz Sigorta, Konya Ak Sigorta, Konya Sompo Japan Sigorta, Konya HDI Sigorta, Konya NEOVA Sigorta, Konya Türk Nippon Sigorta, Konya Unico Sigorta Poliçelerini kesiyoruz.

Teklif Alın


Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Avukat, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Doktor, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası SMMM, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Mühendis, Konya Mesleki Sorumluluk Sigortası Fiyatları için teklif alın.